OMGEVINGSMANAGEMENT

Communicatie. Basis voor vertrouwen.De basisbelofte die (strategisch) omgevingsmanagement in zich draagt, is om dingen binnen een project soepeler te laten verlopen. Een soort smeerolie tussen raderen die zonder dit smerende wonder moeilijk, traag  of krakend draaien.

Een van die krakende raderen is “draagvlak”. Veel projecten lopen vast omdat het draagvlak ervoor onvoldoende is. Tegengestelde belangen, uiteenlopende wensen of gebruikelijke weerstand door onbekendheid zorgen er vaak voor dat partijen niet met elkaar door een deur kunnen. De belofte van omgevingsmanagement is het draagvlak van een project of programma te verbeteren zodat de weg vrij is om voortgang te maken. Uiteraard op een manier die aansluit bij de omgeving.


Conditionering
Het conditioneringstraject omvat alle activiteiten die nodig zijn om een project juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase. Conditionering vindt plaats binnen het spanningsveld van omgevingsbelangen, projecteisen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Een goede voorbereiding is cruciaal als het gaat om vergunningen, kabels & leidingen, flora & fauna, bodemgesteldheid, grondverwerving, milieueffecten, Niet Gesprongen Explosieven, archeologische vondsten, sloopmanagement, nadeelcompensatie en planologische procedures. Bovendien moet tot overeenstemming worden gekomen met verschillende omgevingspartijen zoals bevoegde instanties, particulieren en kabel- en leidingbeheerders. Van Schaick Projectbegeleiding B.V. ondersteunt u bij het conditioneringstraject en draagt zorg voor een goede afstemming met de projectorganisatie, adviseurs en aannemers.
Communicatie
Communicatie speelt een belangrijke rol als het gaat om imago, acceptatie en betrokkenheid. Van Schaick Projectbegeleiding B.V. ontzorgt u op het gebied van omgevingscommunicatie. Op basis van een omgevings- en krachtenveldanalyse en de wensen vanuit de opdrachtgever vullen wij onze omgevingscommunicatie projectspecifiek in, waarbij burgerparticipatie (zoals klankbord overleggen met direct betrokkenen) een middel kan zijn om draagvlak te creëren. Wij communiceren op een open en de duidelijke wijze richting omgeving.

De rollen die Van Schaick Projectbegeleiding hierin kan leveren:


  1. Projectleider / adviseur omgevingsmanagement


  2. Omgevingsmanagement / disciplineleider omgevingsmanagement

  3. Kabel en leidingcoördinator

  4. Vergunning coördinator

  5. Specialisten voor o.a. akoestiek, vergunningen en sociale media

  6. Communicatie adviseur, redacteur, vormgever, Q&A medewerker

  7. Verkeersmanagement specialisten


parallax background

Van Schaick Projectbegeleiding


Neem contact met ons op voor meer informatie en uitleg over verschillende projecten en mogelijkheden.